Darmowa dostawa od 100,00 zł
Bezpieczne zakupy
Idosell security badge

Regulamin Sklepu Army24.pl

Regulamin Sklepu Army24.pl

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym army24.pl

§ 1. Definicje

1. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego army24.pl.

2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która na zasadach określonych w regulaminie dokonuje zamówienia w sklepie internetowym army24.pl.

3. Sklep internetowy/ Sklep – serwis internetowy army24.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać zamówienia.

4. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

5. Towar – rzeczy ruchome prezentowane w sklepie internetowym army24.pl.

6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy właścielem Wojciechem Miąskowskim a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.

7. Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej – ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.);

8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę towaru.§ 2. Zasady ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem army24.pl

2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

3. Sklep internetowy, działający pod adresem army24.pl, prowadzony jest przez właściciela Wojciecha Miąskowskiego, Mrozy 176, 83-340 Sierakowice, wpisana do rejestru ewidencji działalności gospodarczej pod numerem: HU-1936/2004, wydanym przez Wójta Gminy Sierakowice, NIP: 589-180-91-24, Regon: 193020286.

4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;

b) warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego;

c) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;

d) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.

5. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

a) Internet Explorer lub inna przeglądarka internetowa

6. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.

7. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu army24.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

8. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.


§ 3. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego nie jest rejestracja w jego ramach. Zamówienie można złożyć także telefonicznie pod nr telefonu 781-066-263 bądź poprzez adres e-mail: sklep.army24@wp.pl.

 

2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na stronie Sklepu.

3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

4. Właściciel Wojciech Miąskowski może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

a) podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

b) dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,

c) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez właściciela Wojciecha Miąskowskiego za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię właściciela.

5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody właściciela Wojciecha Miąskowskiego.

6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

b) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

d) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla właściciela,

e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

f) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.


§ 4. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową army24.pl, dokonać wyboru np. wyboru towaru i jego kolorystyki z oferty Sklepu, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

a) przedmiotu zamówienia,

b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),

c) wybranej metody płatności,

d) wybranego sposobu dostawy,

e) czasu dostawy.

5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam”.

6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Właścicielem Sklepu Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.


§ 5. Dostawa

1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i niektórych krajów europejskich, odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania zamówienia.

2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską lub za pośrednictwem Poczty Polskiej oraz istnieje możliwość odbioru osobistego.

3. Poniższa tabela przedstawia cennik dostawy towarów za pośrednictwem Poczty Polskiej i firmy kurierskiej na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, zgodnie z określonymi w tabeli wartościami.Wysyłka za pośrednictwem Poczty Polskiej

Waga paczki

Cena przy wpłacie na konto

Cena za pobraniem

do 0,5 kg

11 zł

13,50 zł

ponad 0,5 kg do 1 kg

11 zł

15,50 zł

ponad 1 kg do 2 kg

13 zł

17 zł

ponad 2 kg do 5 kg

14,50 zł

19 zł

ponad 5 kg do 10 kg

20 zł

26 zł

ponad 10 kg do 15 kg

25 zł

30 zł

ponad 15 kg do 20 kg

35 zł

40 zł

ponad 20 kg do 30 kg

43 zł

50 zł

Wysyłka za pośrednictwem firmy Kurierskiej

do 30kg

15 zł

18 zł

30kg do 60 kg

30 zł

36 zł

60 kg do 90 kg

45 zł

54 zł

90 kg do 120 kg

60 zł

72 zł

120kg do 150 kg

75 zł

90 zł

Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.

4. Poniższa tabela przedstawia cennik wysyłki przesyłek zagranicznych – waga do 30 kg.

 

Nazwa państwa

Cena dostawy

Niemcy

57 zł

Austria

76 zł

Belgia

76 zł

Czechy

57 zł

Dania

76 zł

Francja

91 zł

Hiszpania

114 zł

Holandia

76 zł

Wielka Brytania

103 zł

Litwa

76 zł

Łotwa

91zł

Norwegia*

103 zł

Słowacja

76 zł

Irlandia

103 zł

Szwecja*

103 zł

Włochy

103 zł

*-plus ewentualne opłaty odprawy celnej i cła

5. Termin realizacji dostawy wynosi od 2 do 7 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia. W przypadku zamówień towarów dostępnych na indywidualne zamówienie, termin realizacji dostawy wynosi od 7 do 21 dni roboczych od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia.


§ 6. Ceny i metody płatności

1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT.

2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:

a) przelewem na numer konta bankowego 65 1020 1866 0000 1002 0023 6547

b) płatnością w systemie PayPal, do tego rodzaju płatności jest doliczane 3% wartości zamówienia.


§ 7. Uprawnienie do odstąpienia od umowy

1. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22 [1] Kodeksu Cywilnego, przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni i wysyłając je na adres: Sklep armyworld.pl, Mrozy 176, 83-340 Sierakowice, podany w niniejszym Regulaminie.

2. Termin 14 - dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru.

3. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku :

  • rozpoczęcia – za zgodą konsumenta – świadczenia usług przez army24.pl , przed upływem terminu 14 dni od zawarcia umowy;

  • umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym;

  • towarów (usług) o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą;

  • świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu;

4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towaru należy zwrócić na poniższy adres: Sklep armyworld.pl , Mrozy 176, 83-340 Sierakowice.

5. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

6. Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi Klient.

§ 8. Reklamacje dotyczące Towarów

1. Sklep army24.pl jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22 [1] Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres sklep.army24@wp.pl. Właściciel Wojciech Miąskowski zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

3. Sklep army24.pl nie jest producentem towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.


§ 9. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

1. Sklep army24.pl podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić właściciela Sklepu o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.

3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu, Klient może zgłaszać pisemnie na adres: Sklep armyworld.pl, Mrozy 176, 83-340 Sierakowice, mailowo pod adres: sklep.army24@wp.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego.

4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

5. Właściciel zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.


§ 10. Postanowienia końcowe

1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Właścicielem sklepu a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22 [1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu Postępowania Cywilnego.

2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Właścicielem sklepu a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22 [1] Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę sklepu army24.pl

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 

 

Zaufane Opinie IdoSell
4.92 / 5.00 1781 opinii
Zaufane Opinie IdoSell
2024-06-10
OK
2024-05-25
bardzo dobra obsługa
pixel